دوره آموزشی استاندارد 11956

:موسسه آموزشی تجهیزبنا برگزار میکند 

دوره آموزش تعیین معیارهای مصرف انرژی صنایع لبنی

*مطابق استاندارد11956 سازمان ملی استاندارد ایران*

سرفصلهای آموزشی دوره 

آشنایی با فرایندهای تولید لبنی

مصرف ویژه انرژی مرجع صنایع لبنی

ایندکس انرژی صنایع لبنی

شیوه محاسبه و ارزیابی معیار مصرف انرژی صنایع لبنی

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بخش بخار

راهکارهای کاهش مصرف انرژی بخش گرمایش /سرمایش ساختمان

روش محاسبه معیار مصرف انرژی یک شرکت تولید لبنی
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری، با شماره 01333131284 هماهنگی فرمایید

 دوره آموزشی استاندارد 11956