دوره ترسیم نقشه تاسیسات برقی

دوره آموزشی ترسیم نقشه های تاسیسات برقی ساختمان

با اتوکد 
 سرفصلهای آموزشی دوره شامل :

آشنایی با  دستورات ترسیمی در محیط نرم افزار اتوکد ومحاسبات اولیه جهت ترسیم نقشه های برق

ترسیم نقشه های روشنایی و برق رسانی

ترسیم نقشه های آیفون ،آنتن مرکزی و تلفن


دوره ترسیم نقشه برق

ترسیم نقشه های چاه ارت ساختمان

ترسیم نقشه تابلو های برق ساختمان

ترسیم نقشه های اعلان حریق و...

مطابق آخرین ضوابط سازمان نظام مهندسی ساختمان و با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای