دوره آموزشی طراحی تهویه با کریر
 
نام دوره : محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر
مدت دوره:30 ساعت
نحوه برگزاری:10جلسه 3ساعته
 نرم افزار های دوره
HAP4.5  - E20ii       
                    

:محتوی بسته ی آموزشی
-هند بوک تاسیسات مکانیکی
ASHRAE جزوه-کتاب
هند بوکها واستانداردهای مورد نیاز
وسایل کمک آموزشی مورد نیاز    
فیلم آموزشی- سی دی -رایانه